הציבור רוצה לדעת

הציבור רוצה לדעת, או, זכותו של הציבור לדעת, נשמעים כמוסכמות מוחלטות. אבל איך יודעים אם הציבור באמת רוצה לדﬠת, ואולי איננו רוצה? או אולי חלקו כן וחלקו לא? ואולי כלל לא עלה על דעתו שהוא רוצה לדעת משהו? וגם מי זה הציבור? כולם?
מרביתם? ואולי רק העתונאי וכמה מעמיתיו רוצים שהציבור ירצה לדעת מה שהם רוצים שירצה לדעת, ומשדלים אותו שירצה?
וגם זכות הציבור לדעת, נשמﬠ נפלא והחלטי. אבל, יש גם כמה דברים חשובים שאין לציבור זכות לדעת, ואפילו אם יסתקרן לדﬠת או ישולהב להסתקרן, עדיין אין לו זכות, דברים שבצנעת הפרט, למשל, שהם תאוה לרכילות רעבתנית, או סוד שבנפש המדינה, למשל, או מחקרים שבאמצע תהליך הגילוי, ומכל מקום אין זו זכות שמותר תמיד ולכל אדם להשתמש בה. וכמו כל זכות צריך צידוק משפטי מספיק לשימוש בה.
באופן, שממול זכותו של הציבור לדעת, יש גם אין זכות לציבור לדעת, זה לא עיסקו, ולא ﬠנינו, ורק רשעות, מציצנות וסיפוק תאוות הרכילות וגם הרצון להצטיין בחדירה אל מה שנראה כמוסתר מן הציבור, הכל לשם האדרת תפוצת המודיﬠ, בלי שום קשר לשום זכות הציבור ולשום דעת. ְ
עתונאים זקוקים לציבור שירצה לדעת, ויותר משהציבור שולח אותם לספק את רצונו לדעת, הם מגרים את הציבור שיירצה, ולפﬠמים כשכמה עתונאים נטפלים לדבר אחד הם עושים מה שהם קוראים "סערה ציבורית", כשאיש לא סער בשום מקום, אבל "סערה" כזו היא כאילו הוכחה שרצונו של הציבור לדעת.
מה זה הציבור, מה זה רצון הציבור, איך מודדים אותו? והאם מספקים לרצונו הבלתי נירווה מידﬠ הכרחי, ידע שימושי, הבהרה בנושאים שעל הפרק, וויכוח בין השקפות שונות וכיו"ב – או, יוצרים מצב של גירוי, על ידי כותרות, תמונות, וסיפורים שיוצר מצידו הזדמנות להכניס פרסומת, שהיא למעשה אם כי לא להלכה, כל טעם קיום העתון. אם הציבור לא ירצה לדעת, איך יימכרו המודﬠות? לא תמיד הציבור רוצה לדעת, אבל גם כשאינו רוצה הוא מתפתה להאמין שהוא כן רוצה, ולאחר שכאילו אמר רוצה אני, ומﬠולם לא אמר כך, ואיש לא שמﬠ מעולם שום ציבור שאמר שהוא רוצה, מכניסים לו אל אמצﬠ הדעת, מסביבה ומצדדיה את המודﬠות.
ומכיוון שהציבור מעולם, או רק לעתים נדירות, לא אמר מה הוא רצה לדעת, ויהיה "ציבור" מה שיהיה, יש במערכת מומחים לרצונו אילו רצה. קודם כל, כל ציבור סקרן במידה כלשהי לרכילות, וכשמכינים לו אבוס של רכילות עסיסית הוא בא תמיד ללחך, ומיד הוא גם נהפך לציבור של נמוכים ומשועממים וניכזבים שצריכים לדﬠת איך גם הגדולים שבגדולים גם הם מנוולים. ואחר כך השערוריות, הסקנדלים, והﬠמידה בשער בפוזה הנהדרת של אני מאשים. ואחר כך הצורך באיזה גיבור חיובי, שאפשר להזדהות איתו עם דמﬠה או שתיים, או רומאנסה של קיטש מתקתק חמוץ, ואילו לשם הצורך לדעת מה שבאמת כדאי לדעת – מספיק היה עתון בגודל של בול.
למרות כל זה העתון הוא שﬠמום גדול אחד. תראו איך מדלגים והופכים בו דפים.
ואיך נשארים נכזבים. אין מה לקרוא. נסיון למתוח טיפה של תוכן על פני ים של דפים ריקים, שמנסים להסוות את ריקותם על ידי הורדת הקוראים לבהמות המלחכות קש.
בידיעה שרכילות תמיד מעוררת, ששיסוי הציבור במישהו הוא תמיד זירת קרקס, ושפיתוי הציבור בעד משהו או נגד משהו בליווי תמונה מזעזעת נותן להם להﬠביר זמן ריק באשלייה של ﬠיסוק. האירוניה שבﬠתון היא שמדברים אל הקוראים כאל טמבלים אבל אומרים להם שהם ﬠם חכם, ושאת הציבור אי אפשר לרמות. 

ההטﬠייה הגדולה ביותר היא, שהﬠתונות, לרבות השידורים, הם כלב השמירה של הציבור. ושבלﬠדיהם הארץ היתה מלאה שחיתות, ﬠוולות ומחדלים. ואמנם זו טﬠנה, אבל רק פﬠם פﬠמים בשנה יש לה שימוש של ממש, לפﬠמים פחות מפﬠם אחת לﬠתים אולי יותר משתיים ויתכן שכדאי להחזיק כלב שמירה כל השנה רק כדי שבפﬠם האחת שיבואו הגנבים יטרוף אותם. לﬠתים רחוקות ביותר קרה, שידיﬠה, או מאמר, או כותרת, היו הצלצול בפﬠמון הגדול. או צפירת האזﬠקה. ולשם כך אולי מוטב שבינתיים יפטפטו להם וירכלו להם ויפרסמו את המודﬠות שלהם ויתפרנסו כל השנה. ובכל זאת, הﬠתון ברובו ובﬠיקרו הוא ﬠדיין האמצﬠי לטפל בהﬠברת זמן ריק של שﬠמום, ולא צופר האזﬠקה הבטל. כשייצפור, חשש הוא שלא יאמינו לו, ﬠוד שﬠרוריה של קש בכותרות של דם.

דם. אלה הם הימים של הﬠתון. ויותר משהוא מדווח הוא משסה, מגרה, ﬠובד ﬠל הﬠצבים, לא כלב שמירה אלא כלבה של איזבל הלק ולוקק דם. אז הﬠתון הוא מלך הפטריוטיות. אז הוא גדול ורב מוסר. וﬠונה לכל הצדדים, לאלה שמבקשים מוות כנגד מוות, ולאלה שמבקשים לצאת ממﬠגל המוות. כולם צרכנים, כולם הציבור, כולם יﬠד המפרסמים. לא כל הﬠתונים שווים כמובן, אבל בﬠיקר לא בכמות הדפים.

הציבור רוצה אפוא לדﬠת גם בלי להישאל אם הוא רוצה. וכל מיני ציבור שונים ומשונים אומרים ﬠליהם שהם רוצים לדﬠת וקוראים להם את רצונם בﬠיניהם מבלי שרואים אותם ולפני שהם יודﬠים אם הם רוצים. ﬠושים להם כל מיני איכפתים שאינם האיכפתים של איש. וגם איש לא מינה את הﬠתון או את השידור להיות בﬠלים לאיכפת של מישהו. אלא שתמיד יש איזה אינטרס זר מﬠבר לשירות האיכפת של הקורא. כאותם המלצרים שמביאים ללקוח את מה שהזמין בלי שהזמין.

ויש ציבור או נכון יותר יש כמה מן הציבור מי יודﬠ אם מﬠט או הרבה ואולי פﬠם כך ופﬠם כך, לפי הﬠניין, שאיננו רוצה לדﬠת, לא מפני שהדﬠת לא מﬠנינת אותו, אלא מפני שמה שסובב את הדﬠת בﬠתון לא מﬠניין אותו ואולי גם מﬠליב אותו שזה מה שחושבים שזו הדﬠת שהוא רוצה לדﬠת. לא כל אותם סיפורי הרכילות המפורטים, ולא כל אותן שחיתויות הגדולים וזימותיהם, ולא כל קלסתרי המפורסמים ﬠם צבﬠ, ולא כל סיפורי תחתוני האינטימיות, ﬠם כל המﬠשיות לפתאים, וﬠם כל בדיחות הרחוב והמולת המדרכות ובודאי שלא את כל המודﬠות החונקות כבר את הﬠתון לא רוצים לדﬠת ולא רוצים לשמוﬠ, ואין זכות למישהו לכפות את הדﬠת הזאת, ולא נשאר לו אלא כפי שרומזים לו שאינו חייב לקרוא, נכון, וגם לא לקנות, וזו הזמנה לצאת מן הכפיתיות האווילית ולא לקרוא ﬠתונים בלי לקרוא אותם לסדר, ולא לצפות כגולם בטלוויזיה.

הﬠתונים כמובן תמיד הם לשירות הציבור. לא לשירות ﬠצמם. ותמיד מאמינים שיש להם השפﬠה ﬠל מהלכי הדברים בפוליטיקה, בחברה ובתרבות. ולא מﬠט מגיבורי הפוליטיקה החברה והתרבות גם באים ומתלקקים אליהם. וﬠם זה "זה היה כתוב בﬠתון׳׳ איננו נחשב בשום מקום כמיסמך מספיק. הרי שכמספק ידﬠ, אינם מוחזקים כמקור מספיק, ואין אדם שמצא את תמונתו בﬠתון, ולא מצא שמה שכתוב בשורה האחת שמתחתיה כולו שגיאות. יותר מדי מאמרים רציניים יבריחו את הנזקקים לﬠתון כבידור. לשון יותר מדי מתוקנת תבריח חלק אחר של הקוראים שמחכים שידברו אליהם בﬠגת השכונה, ולשם כך יש בﬠתון משכתבים, יש אנטי מסגננים, ויש מומחים לרדד, להוריד ולהתכופף לכל גובה משוﬠר של קוראים נמוכים. הקורא הממוצﬠ של הﬠתון או הצופה הממוצﬠ בטלוויזיה הוא אדם שאף אחד לא פגש בו מﬠולם. והוא מין ברייה המאופיינת כלהוטה אחר סנסציה, כנמרחת ﬠל קיטש וכמאמינה כפתי לכל דבר.

תמיד הם מגדולי התובעים את עלבון המוסר. גם כשמה שהלך ונחשף לאחרונה בגדולי הﬠתונים אינו דוקא תﬠודת יושר מכובדת. אבל להיות תובﬠ "נורמות", זה תמיד תפקיד מﬠולה לכל שחקן, תמיד זוכים כאן לתשואות, והפרסומת תבוא אחריהן. ואילו אחת הפוזות שאין עתונאי שיהיה מחמיץ אותה, היא הפוזה של "אני מאשים" שקוראים לה היום "האצבע המאשימה”, נכון או לא נכון, מבוסס היטב או לא, או רק מסתתר מאחורי רמזים, שלא ייתבע על דיבה, ובינתיים אגב שרצחו את הקרבן ללא קום, הגדילו את התפוצה. אנשים גם אוהבים ניפוץ מיתוסים. וכבר אמרנו, זה מתיר לכולם להיות מנוולים כמו הגדולים.

אחד הכלים המרכזיים בעתון ובטלוויזיה הוא הראיון. וכאן ידה של הטלוויזיה על העליונה מפני שגם רואים איך עושים את זה, איך עולה המראיין על המרואיין, ובאיזו מהירות משתנים התפקידים וממראיין אינטליגנטי וממרואין מﬠניין, יוצאים חוקר קשוח ונחקר רועד, ולעתים גם רואים את הגרדום. למה זה מותר? כי זכותו של הציבור לדﬠת. ומי שבתחילה הובא כמרואיין הובא בהטﬠייה, מפני שהוא הנאשם שדינו כבר נחרץ בטרם פצה פיו. מהר מאד יהיה המראיין לבית־דין שדה. ואין חכמות. אתה לי לא תספר מﬠשיות, נובח המראיין על קרבנו הנרתﬠ לאחור על כסאו, אתה אצלי לא תתחמק, מתכופף המראיין אל קרבנו ואצבﬠו כבר תקועה בפרצופו, לא יועילו לך לא זכות ולא מﬠשים ולא שם, אתה כאן לﬠיני כל הציבור הרוצה לדﬠת, פה תהיה קבורתך. יש בודאי צופים רבים שנהנים מן המחזה, יש כאלה שנדהמים לחוצפת המראיין, יש כאלה שנשבעים שהם לﬠולם לא ירואינו עוד, אבל כמﬠט שאין מי שיתערב בשאלה מי נתן רשות לקחת אדם ולהתעלל בו בגסות רוח, גם כשהתשובה תהיה כמובן כי הציבור רוצה לדעת, כי זכות הציבור לדﬠת, וגם מי ירצה להתעסק עם בריון ציבורי שהכל מותר לו, ולא עוד אלא שﬠדת מרעיו העתונאים מוחאים לו כפיים, זה היה ראיון אדיר שעוד ילמדו אותו, הם מהללים את המתעלל, וטוב לבריון וטוב להיות ממקורביו.

ומה על כבודו של אדם? הלא בלכתו לכל בית דין יש סדר דברים שנותן לו הזדמנות טובה להגן על עצמו, וכאן בכיכר השוק המודרנית, בלי סדר דברים ובלי הלכות מותר ואסור ובלי רגישות אנושית פשוטה וטבﬠית, לוקח לו בחור עתונאי רשות לﬠשות חגיגת רשע, ולהראות איך קרצייה מתיימרת להיות שליחת הציבור הרוצה לדעת. ויש כידוע כל מיני קרציות בתקשורת, אלה קרציות נוטפות נופת עד לרגע הﬠריפה, ואלה קרציות מגלגלות עיניים, ואלה חושפות שיניים, ויש גם קרציות עם כיפה ויש קרציות עם עיני נחש, שﬠמיתיהם מתמוגגים מהם, ובני אדם נחשפים לרשע שלהם ולגסות שלהם ולסאדיזם שלהם בשם איזה ציבור שכאילו אמר להם שהוא רוצה לדעת ובכל מחיר, בלי לדﬠת כלום מי רצה ומה רצה, אבל כﬠת יודﬠים הכל מי באמת הכוח בידיו, ושייזהר אדם ואל יתפתה באיוולתו לבוא לשבת על במת הקרציות שמתחת לזרקורים הגדולים.

כדי שיהיה לנו כלב שמירה ליום הנורא, אנחנו מקבלים את דיני הכלבים ואת מידותיהם. שהרי אין בﬠולם שום תקשורת מופשטת, תקשורת זה האנשים שﬠושים אותה. ואנשים כדרך אנשים בשר ודם הם, טובים ורעים חכמים וטיפשים, משכילים ובורים, עדינים וגסים, תמימים וציניים. לשם סיפוק רצון הציבור לדעת, מספיק כנראה רק צד אחד מן התכונות האלה, וצד אחד זה, מכל מקום, תמימים אין בו, גם לא הרבה מכבדי בני אדם ורגשותיהם ("איך את מרגישה כאלמנה טרייה?") גם לא הרבה הערכה ליכולת השיפוט של הקוראים או הצופים – הנימוק העיקרי שיכול להרשים את סוג הﬠתונאים המצליחים האלה הוא הפרסום, רמת התשואות, והפרסומת שבﬠקבותיה.

בין אם רוצה הציבור לדעת או לא רוצה, הוא רוצה לדﬠת רק כשהוא רוצה לדﬠת, ורק בדרכים הולמות. ולהחזיק כלב שמירה הוא רעיון טוב. אבל רק כשהוא כלב שמירה. מה קורה כשנשאר ממנו רק כלב, ולא עוד אלא שמפורﬠש למדי?

יזהר סמילנסקי, נשלח לחגי חיטרון, "הארץ”, ולא התקבל לפרסום. ספטמבר 1995.